1.Algemeen

In deze voorwaarden bedoelen we met:

Schoonheidssalon: Esthetiek Jitsu, gevestigd te 2800 Mechelen, Grote Nieuwedijkstraat 278

Client: iedere natuurlijke of rechstpersoon die een beroep doet op de diensten en services van Esthetiek Jitsu en dit in de meest brede zin.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het Schoonheidssalon en een Cliënt waarop het Schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen Schoonheidssalon

Het Schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het Schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken

De Cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Schoonheidssalon melden. Indien de Cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het Schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de Cliënt verrekenen. Indien de Cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het Schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijfentwintig minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan het Schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het Schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Cliënt melden.

4.Betaling

Het Schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon of minstens zijn deze voor elke Cliënt opvraagbaar aan de kassa. De gemelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen tenzij hierover anders uitdrukkelijk wordt afgesproken.

5.Persoonsgegevens & privacy

De Cliënt voorziet het Schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het Schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de Cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Het Schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Schoonheidssalon zal gegevens van de Cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Cliënt.

6.Geheimhouding

Het Schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.Aansprakelijkheid

Het Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegenomen naar het salon. Evenmin wordt door het Schoonheidssalon enige aansprakelijkheid aanvaard omtrent de aanbiedingen, producten, merken of behandelingen welke worden vermeld op deze website of welke verkrijgbaar zijn. 

8.Garantie

Het Schoonheidssalon geeft de Cliënt één week (7dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

•                De Cliënt andere producten dan de door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt.

•                De Cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

•                De Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

•                De Cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

In geen geval wordt door het Schoonheidssalon enige aansprakelijkheid aanvaard inzake de producten zelf welke gebruikt worden tijdens de behandeling, dan wel de wijze waarop ze zijn samengesteld. 

9.Beschadiging & diefstal

Het Schoonheidssalon heeft het recht van de Cliënt een schadevergoeding te eisen indien de Cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het Schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Klachten

Indien de Cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het Schoonheidssalon. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw en kosteloos verrichten.

11.Behoorlijk gedrag

De Cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Cliënt onbehoorlijk gedrag vertoont, heeft het Schoonheidssalon het recht de behandeling te onderbreken en de Cliënt de toegang tot het salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12.Recht

Op elke overeenkomst tussen het Schoonheidssalon en de Cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Tevens zullen geschillen te allen tijde worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen-Antwerpen.

Algemene voorwaarden Esthetiek Jitsu